Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Khuếch tán đôi là chuyện gì xảy ra?
Apr 18, 2016
Thiết bị khuếch tán tăng gấp đôi có thể là nghĩ rằng đáp ứng cung cấp, là nó thông minh của máy khoan có quy tắc của một kẽ hở: từ xe hơi cuối có thể xem đến đuôi khuếch tán thiết bị chỉ cần bên của thiết bị phổ biến và thiết bị Trung tâm phổ biến đôi phần dưới, và điều này một phần hai của chiều cao và không có trên 175mm, quy tắc chỉ yêu cầu này một phần hai từ xe hơi kết thúc lên xem thậm chí có thể thành một dòng bài viết , do đó, phần hai này là gặp gỡ cung cấp của. Bạn muốn đầu của bộ khuếch tán đôi cũng đáp ứng yêu cầu phương pháp cũng là rất đơn giản, chỉ cần làm cho nó từ bên dưới để xem ít hơn sẽ được tốt đẹp